Biografija doktora: Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović psihijatar

Dr Sladjana Martinovic MitrovicDr med. sci. Slađana Martinović Mitrović rođena je 1975. godine u Loznici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije medicine, a kasnije i specijalističke studije iz psihijatrije, završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalno iskustvo stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila deset godina, sve do prelaska u privatnu praksu, juna 2014. godine.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović bavi se dijagnostikom i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod odraslih, oslanjajući se na eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji principa biološke psihijatrije i psihoterapije, u skladu sa individualnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta. Osnovni nivo edukacije iz transakcione analize (diploma za TA 101) završila je 2005. godine, a nakon toga pet godina pohađala edukaciju iz integrativne psihoterapije. U cilju unapređenja stručnih znanja, 2012. godine boravila je u studijskoj poseti u ustanovama za psihijatrijsko lečenje i rehabilitaciju u Holandiji.

Početkom 2008. godine, odbranila je magistarsku tezu iz oblasti neurofiziologije, nakon čega je izabrana u zvanje asistenta na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranila je sa odličnom ocenom 2015. godine. Aktivno se bavila naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihijatrije, autor je i koautor brojnih naučnih publikacija, objavljenim u domaćim i svetskim časopisima, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Koautor je u nekoliko monografija i priručnika. Kao član stručne komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, učestvovala je u izradi Nacionalnog vodiča za lečenje alkoholizma.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović participirala je u realizaciji nekoliko gradskih i republičkih projekata usmerenih na prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti, a učestvovala je i kao istraživač u kliničkoj studiji posvećenoj novim lekovima u tretmanu bipolarnog poremećaja.

Član je Društva lekara Vojvodine i Srpskog lekarskog društva.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović, psihijatar, u psihijatrijskoj ordinaciji Psychiatria Nova, u Novom Sadu, bavi se mentalnim poremećajima odraslih. Anksioznost, fobije, psihoze, depresija, demencija, poremećaji ličnosti, alkoholizam, partnerski, bračni i porodični problemi itd.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović, psihijatar, vlasnik je psihijatrijske ordinacije Psychiatria Nova, u Novom Sadu.

Biografija doktora: Dr  med. sci. Dragan Mitrović neuropsihijatar

dr Dragan Mitrovic

Dr med. sci. Dragan Mitrović, neuropsihijatar, studije medicine završio je na Univerzitetu u Novom Sadu 1979. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1986. godine, magistrirao 1984, a doktorirao 1994. godine. Doktorsku disertaciju je radio delom na Univerzitetu Zapadnog Ontarija, gde je proveo 4 meseca, tokom 1990. godine.  U zvanje asistenta izabran je prvi put 1986. godine, a  2007. godine je izabran u zvanje redovnog profesora na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Od 1982. godine, odnosno od početka rada na Klinici za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje, kako se tada zvala, dr med. sci. Dragan Mitrović je radio sa decom i mladima sa neuropsihijatrijskim problemima. Intezivan razvoj saznanja u ovoj oblasti doveo je do potrebe da se posebno razvijaju dečija neurologija i dečija psihijatrija, tako da se dr med. sci. Dragan Mitrović od 1994. godine bavi psihijatrijskim poremećajima kod dece i adolescenata. Kako bi što adekvatnije odgovorio ovom zadatku, u to vreme je proveo je 4 meseca na studijskom putovanju u Sidneju (Australija), zemlji koja prednjači u svetu po razvijenosti psihijatrijske zaštite uopšte, a posebno mladih. Navedeni boravak mu je omogućio da usmeri razvoj dečije i adolescentne psihijatrijske službe, na čijem je čelu bio proteklih 20 godina, u pravcu moderne psihijatrije. Takođe, od 2002. do 2006. godine bio je i upravnik Klinike za psihijatriju KVC u Novom Sadu.

Pored stručnog rada, dr med. sci. Dragan Mitrović je autor velikog broja radova, mentor brojnih studentskih, magistarskih i nekoliko doktorskih radova. Održao je veliki broj različitih predavanja, uključujući i nekoliko uvodnih, na skupovima nacionalnog značaja. Takođe je na gradskom i pokrajinskom nivou vodio nekoliko projekata usmerenih ka prevenciji mentalnih poremećaja mladih, a bio je član Komisije za mentalno zdravlje adolescenata, pri Ministarstvu zdravlja RS.

Učestvovao je u većem broju kliničkih studija vezanih za uvođenje novih lekova kod dece u obolele od shizofrenije, bipolarnog poremećaja i autizma, te na taj način stekao značajna iskustva sa savremenim farmakoterapijskim dostignućima većeg broja lekova.

Najčešći poremećaji sa kojima je do sada radio odnose se na autistične i hiperkinetske poremećaje kod dece, kao i na anksiozne i depresivne poremećaje kako kod dece, tako i kod adolescenata i mladih, te na afektivne i shizofrene poremećaje kod adolescenata i mladih. U radu primenjuje eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji znanja iz biološke psihijatrije uz psihoterapijsku podršku. Edukovan je u racionalno-emocionalno-bihevioralnoj terapiji (REBT), a poseban akcenat usmeren mu je ka odrastanju kao osnovnom izazovu u razvoju svake osobe.

Član je DLV, Srpskog lekarskog društva i Društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju Srbije, kao i Svetskog udruženja za ranu prevenciju psihijatrijskih poremećaja.

Njegova specijalnost su psihički poremećaji kod dece i adolescenata. Smetnje u razvoju, autizam, hiperkinetski poremećaj (AD HD), anksioznost kod dece i mladih, depresija kod dece i mladih, bipolarni poremećaji, shizofrenija, poremećaji u ishrani, problemi uklapanja u društvo, adolescentna kriza itd.

 Biografija doktora: Dr  Jelena Mučibabić psihijatar

 

Dr Jelena Mučibabić

 

Dr Jelena Mučibabić  rođena je 1982. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu  i srednju medicinski školu. Studije medicine upisala je školske 2001/2002.godine a završila 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Tokom studija bila je nagradjena  stipendijom Ministarstva prosvete u trajanju od 5 godina.

Profesionalno iskustvo stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila 7 godina.    Specijalističke studije iz psihijatrije, započela je 2012. godine a završila 2016. godine. U okviru specijalizacije aktivno je proširivala svoja znanja  kao polaznik  brojnih kurseva i  naučnih skupova.

Tokom 2010.godine prisustvovala je naučnom simpozijumu  „ 5th Adriatic drug addiction treatment conference“, „7th Seea symposium on addictive behaviors.“ (Ohrid, Makedonija)

Tokom 2013.godine pod pokroviteljstvom  UN kancelarije za borbu protiv droge i kriminala upotpunila je svoje stručno znanje sa osnovnim elementima kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa različitim problematičnim populacijama. Pohadjala je i  edukaciju  „Elementi psihosocijalnog tretmana  i osnovne veštine savetovanja.“

Zahvaljujući pomenutoj edukaciji usvojila je osnovne veštine motivacionog intervjua.

2014.godine održala je edukativni kurs namenjen lekarima opšte prakse o  prepoznavanju  problematičnog ponašanja i motivisanju klijenta na stadijume pomene a u cilju korekcije maladaptivnog funkcionisanja, na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine.

Od 2009.-2015. godine aktivno je učestvovala u timu, kao predavač, na projektu u organizaciji Crvenog krsta Novog Sada pod nazivom  „ Prevencija bolesti zavisnosti u osnovnim i srednjim školama.“

Od 2012.-2017. godine bila je angažovana  kao asistent na Katedri za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Dr Jelena Mučibabić, psihijatar, od 24. januara 2017.godine član je  stručnog tima psihijatrijske ordinacije Psychiatria Nova, u Novom Sadu,  gde se bavi  mentalnim poremećajima adultne populacije. Psihosomatski poremećaji, anksioznost, fobije, panični poremećaji, bipolarni poremećaji, psihoze, depresija, demencija, poremećaji ličnosti, alkoholizam  itd.

U svom radu kombinuje  savetodavne tehnike, različite psihoterapijske intervencije kao i biološke metode lečenja, odnosno farmakoterapijski pristup.

Osnovni principi njenog rada su:

-glavno sredstvo terapijske pomoći je to što se pacijent potpuno otvara drugoj osobi

-formiranje bliske i brižne terapijske veze je jedan od najvažnijih  ciljeva, čime se postiže korektivno emocionalno iskustvo za klijenta

-pružanje podrške od strane terapeuta  koji vas blisko poznaje što deluje izuzetno ohrabrujuće za Vaš dalji napredak

.-otvorenost, iskrenost i bezuslovno prihvatanje klijenta

-individualni pristup i prilagodjavanje potrebama svakog pojedinačnog klijenta

-interpersonalni problemi klijenta razradjuju se u datom trenutku „ovde i sada“ kroz terapijski donos

-primena olakšavajućih metoda za  podsticanje klijenta i razvijanje sposobnosti da preuzmu odgovornost

Pruža mogućnost rada i putem skype, kao i preglede u okviru terenskih poseta.

„ Mi smo rizničari tajni. Pacijenti nam svakodnevno ukazuju čast poveravajući nam svoje tajne, koje često pre toga nisu nikada ni sakim delili. Primanje takvih tajni je privilegija veoma malog broja ljudi.“   Irvin  D. Yalom

Copyright © 2019 Psychiatria Nova